77 மே – 3 ஆவது ஞாயிறு

 

சர்வதேச எய்ட்ஸ் கேண்டில் லைட் நினைவு நாள்

(International AIDS Candlelight Memorial Day)

உலகில் தற்போது 33 மில்லியன் மக்கள் எச்..வி. பாதிப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். எச்..வி. விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் உலகில் மிகப்பெரிய பிரச்சாரங்களில் ஒன்றாகும். சமூக விழிப்புணர்வு, சமூகத்தை அணி திரட்டல் போன்ற காரணங்களுக்காக 1983ஆம் ஆண்டுமுதல் இத்தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 115 நாடுகளில் 1200 சமூக அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து இதனைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர்.

License

உலகில் கொண்டாடப்படும் சிறப்பு தினங்கள் Copyright © 2014 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.